Regulamin serwisu internetowego www.ADVOCAR.pl

Rozdział 1.
Postanowienia Wspólne


§1. [Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony internetowej www.advocar.pl, a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Administratora i Użytkowników strony.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2. [Słowniczek]

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Adres Elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 2. Informacja Handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz.U. Z 2016 r., poz. 380, jt.
 4.  Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Administratora zakupu niezwiązanego bezpośrednio z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Płatność – metody dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wskazane w niniejszym Regulaminie.
 7. Profil – zbiór danych osobowych Użytkownika, przechowywany przez Administratora, związanych z realizacją Zamówienia lub Świadczeniem Usług Drogą Elektroniczną,
 8. Serwis – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym: www.advocar.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;
 9. Spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody Administratora innym Użytkownikom;
 10. System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676);
 11. Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 12. Środki Komunikacji Elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 13. Użytkownik - osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z Serwisu;
 14. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik posiadający swój Profil w Serwisie;
 15. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 16. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Administrator zapewnił Użytkownika,
  • nie nadaje się do celu, o którym Użytkownik poinformował Administratora przy zawarciu umowy, a Administrator nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Użytkownikowi wydana w stanie niezupełnym,
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Administratora lub osobę trzecią, za którą Administrator ponosi odpowiedzialność, albo przez Użytkownika, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Administratora,
  • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Administrator zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Użytkownika o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 17. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu,

§3. [Informacje podstawowe i techniczne]

 1. Administratorem Serwisu jest Michał Koralewski, adres e-mail: michal@koralewski.pl, 83-021 Rokitnica, ul. Bursztynowa 6c (adres do korespondencji: 80-034 Gdańsk, ul. Nieborowska 40/28. Powyższe dane służą także do składania reklamacji.
 2. Serwis oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • tematyczne strony internetowe,
  • możliwość przesłania zapytania przez formularz kontaktowy oraz uzyskania odpowiedzi za pomocą Środków Komunikacji Elektronicznej,
  • wyświetlanie reklam w Serwisie - w oparciu o odrębne umowy zawierane z reklamodawcami oraz na zasadach w nich opisanych.
 3. Za pośrednictwem Serwisu nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, dostawy, umowy na usługi finansowe ani innej umowy poza umową świadczenia usług drogą elektroniczną. Zapytania Użytkowników w przedmiocie samochodów oraz produktów finansowych przekazywane są do podmiotów oferujących dane towary lub usługi.
 4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Serwis został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:
  • Przeglądarka: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla,
  • Rozdzielczość: 1920x1080
  • System operacyjny: obsługujący ww. przeglądarki. Optymalny: MS Windows 10.
  • Wymagania sprzętowe: do obsługi MS Windows 10.
 5. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.
 6. Umowy, o których mowa w niniejszym Regulaminie zawierane są w języku polskim oraz podlegają prawu polskiemu
 7. Komunikacja z Administratorem z wykorzystaniem Środków Komunikacji Elektronicznej jest wolna od dodatkowych opłat. Użytkownik ponosi jedynie koszty wynikające z umowy zawartej z operatorem albo inną osobą trzecią świadczącą na jej rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość (np. dostawca internetu, operator sieci komórkowej, itp.).
 8. Administrator nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk.

§4. [Korzystanie z Serwisu]

 1. Korzystanie i rejestracja w Serwisie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom Informacji Handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
 3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Serwisu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn.

§5. [Odpowiedzialność]

 1. Administrator dokłada wszelkich starań w zakresie poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator nie odpowiada w szczególności za:
  • jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;
  • treści reklam umieszczanych w ramach Serwisu;
  • spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu;
  • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu,
  • szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
  • szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem.
 3. Administrator nie udziela Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Administratora za Wady określają przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Prawie konsumenckim.

§6. [Zagrożenia]

 1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:
  • Spam;
  • Wirusy;
  • Konie Trojańskie,
  • Ataki hakerskie.
 2. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności poprzez:
  • kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
  • przeciwdziałanie rozpowszechnianiu Spamu.

§7. [Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkowania z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Serwisu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez Użytkownika Profilu, umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Profilu przez Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

§8. [Prawa autorskie]

1. Niniejszy Serwis jest własnością Administratora.
2. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe (w szczególności logotypy marek samochodów) należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich. Służą one oznaczeniu grup produktów, z którymi związane są usługi świadczone przez Serwis. Administrator nie jest oficjalnym dealerem przedmiotowych marek pojazdów, współpracuje jednak bezpośrednio lub pośrednio z ich krajowymi dostawcami.
3. Znak „Advocar”, grafika strony oraz rozwiązania informatyczne są własnością Administratora chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
4. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Serwisu, drukowanie i kopiowanie fragmenty Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.
5. Serwis, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt 2.
6. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
7. Zdjęcie zabytkowego samochodu marki Bentley zamieszczone w Serwisie wykonane zostało dzięki uprzejmości Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji (Gdynia, ul. Żwirowa 2C).

Rozdział 2.
Polityka prywatności

§9. [Przetwarzanie danych osobowych]
1. Administrator prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator. Wypełnienie przez Użytkownika Formularza Zamówienia. utworzenie Profilu  albo przesłanie Zamówienia poprzez inne Środki Komunikacji Elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych, w zakresie i na zasadach określonym w niniejszym Regulaminie.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Serwisu, w szczególności dostawy Użytkownikowi Karty, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a)    ustawie z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
b)    ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.);
c)    Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U Nr 100, poz. 1024);
d)    innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

§10. [Dane osobowe Użytkowników]
1. Administrator w związku z utworzeniem Profilu dla Użytkownika może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
a)    imię i nazwisko,
b)    numer PESEL lub NIP,
c)    adres korespondencyjny,
d)    numer telefonu,
e)    adres e-mail,
f)    inne informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika będące danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych,
g)    informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych
h)    w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
2. W związku ze świadczeniem na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną, Administrator przetwarza ich dane osobowe, o których mowa w ust. 1 lit. k) – m).

§11. [Prawa Użytkowników]

Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 9 ust. 2, w tym w szczególności do:
a)    wglądu do swoich danych osobowych;
b)    żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§12. [Pliki cookies]

Aplikacje Serwisu mogą używać plików "cookie", aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Szczegółowe zasady wykorzystywania plików „cookie” określa Polityka cookies dostępna pod adresem: www.advocar.pl.

Rozdział 3.
Profil - opcja obecnie niedostępna

§13. [Profil]

 1. Założenie Profilu przez Użytkownika jest dobrowolne.
 2. Dla Użytkowników posiadających Profil w Serwisie dostępne są dodatkowe opcje:
  • możliwość samodzielnego dodawania ogłoszeń motoryzacyjnych
  • podgląd statusu realizacji zamówień oraz historii zamówień,
  • brak konieczności ponownego wprowadzania danych przy kolejnych zamówieniach,
  • możliwość otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych,
 3. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swój Profil.

§14. [Założenie Profilu]

Celem założenia Profilu Użytkownik winien podać swój indywidualny Login i hasło oraz adres e-mail. Na wskazany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość aktywacyjna wraz z oświadczeniem o wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Administratora jego danych wrażliwych (dane o stanie zdrowia). Profil zostanie utworzony po kliknięciu przez Użytkownika w link zamieszczony w wiadomości, co równoznaczne będzie także ze złożeniem ww. oświadczenia.

§15. [Funkcjonalność Profilu]

 1. Po utworzeniu Profilu, Użytkownik może wprowadzić w nim:
  • dane kontaktowe,
  • dane osobowe,
  •  inne informacje, które uważa za istotne,
  • dane do wystawienia faktury VAT.
 2. Użytkownik ma obowiązek zachowania Loginu i hasła w poufności oraz chronienia ich przed dostępem osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia tych obowiązków przez Użytkownika.

§16. [Dane osobowe zawarte w Profilu]

Do danych osobowych gromadzonych w Profilu stosuje się postanowienia Rozdziału 2.

Rozdział 4.
Ogłoszenia i zamówienia

§17. [Ogłoszenia motoryzacyjne] - opcja obecnie niedostępna

 1. Użytkownik posiadający profil oraz będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów, może dodawać ogłoszenia motoryzacyjne poprzez formularz znajdujący się w Serwisie w dziale "Auta od ręki". Ogłoszenia publikowane są w Serwisie po ich zatwierdzeniu przez Administratora oraz zaksięgowaniu wpłaty. (w przypadku ogłoszeń odpłatnych)..
 2. Każdy Użytkownik może wprowadzić i utrzymywać bezpłatnie 5 ogłoszeń na stronie "Auta od ręki".
 3. Każdy Użytkownik może wykupić dodatkowy pakiet lub pakiety po 10 ogłoszeń na miesiąc publikowanych na stronie "Auta od ręki". Odpłatność za pakiet 10 ogłoszeń aktywnych przez okres 1 miesiąca wynosi ... zł + VAT. Opłata uiszczana jest z góry do 1 dnia danego miesiąca. Za miesiąc uważa się 30 kolejnych dni.
 4. Ogłoszenia objęte pakietem płatnym, w razie nie opłacenia faktury VAT za kolejny okres miesięczny są usuwane.
 5. Użytkownik może dodatkowo wyróżnić ogłoszenie poprzez jego publikację na stronie głównej Serwisu - w bloku "Polecane auta od ręki". Opłata za wyróżnienie jednego ogłoszenia wynosi ... zł + VAT za miesiąc. Użytkownik może wyróżnić dowolną liczbę ogłoszeń.
 6. Ogłoszenia w działach: "Nowe auta" oraz "Auta roczne" zamieszczane są przez Administratora oraz obejmują podstawowe dane o pojeździe, bez wskazania danych ogłoszeniodawcy.
 7. Odpłatność za umieszczenie ogłoszenia na stronach "Auta na zamówienie" lub "Auta do sprowadzenia" wynosi uzgodniony indywidualnie pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem procent od ceny sprzedaży będącego przedmiotem ogłoszenia pojazdu powiększonego o podatek VAT. Wynagrodzenie płatne jest wyłącznie, gdy zostanie złożone zamówienie na dane auto za pośrednictwem Serwisu, za każde zamówienie oddzielnie. Ogłoszenie z działu "Auta na zamówienie" lub "Auta do sprowadzenia" może być wyróżnione na zasadach wskazanych w ust. 5.

§18. [Pośrednictwo]

 1. Administrator nie świadczy usług dostawy ani sprzedaży pojazdów oferowanych w Serwisie, a działa jako pośrednik pomiędzy sprzedawcą lub dostawcą a nabywcą.
 2. Administrator nie świadczy usług finansowych i ubezpieczeniowych. Zapytania w tym zakresie przekazywane są bezpośrednio do instytucji finansowych lub ubezpieczeniowych.
 3. Administrator nie jest stroną umów zawieranych z podmiotami wymienionymi w ust. 1 i 2.
 4. Administrator nie odpowiada za treść umów zawieranych przez Użytkowników z podmiotami, o których moa w ust. 1 i 2. Administrator przedstawia otrzymane od tych podmiotów oferty będące odpowiedzią na zapytanie Użytkownika.
 5. Administrator nie pobiera żadnych opłat od nabywców pojazdów, usług finansowych lub ubezpieczeniowych.

§19. [Obowiązki Administratora]

 

 1. W odpowiedzi na zapytanie Użytkownika Administrator przekazuje Użytkownikowi otrzymane oferty podmiotów wskazanych w §18 ust. 1 i 2 albo informuje go, że żaden z tych podmiotów nie przedstawił swojej oferty.
 2. W przypadku zaakceptowania oferty przez Użytkownika, Administrator przekazuje dane kontaktowe Użytkownika oferentowi oraz dane oferenta Użytkownikowi.
 3. Dalsze uzgodnienia dokonywane są pomiędzy oferentem i Użytkownikiem, z pominięciem Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert oraz innych informacji przekazywanych przez oferentów.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§20. [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące Ogłoszeń lub świadczonych przez Administratora usług drogą elektroniczną można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: michal@koralewski.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące informacje:
  • oznaczenie składającego reklamację;
  • adres poczty elektronicznej albo adresu, na który powinna zostać przesłana odpowiedź;
  • opis przyczyn reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo opublikowania treści reklamacji oraz odpowiedzi na niej – z pominięciem danych identyfikujących wnoszącego reklamację, na stronach Serwisu.
 5. Reklamacje wynikające jedynie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie będą rozpatrywane.

§21. [Odesłanie]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w §8 ust. 1 oraz §9 ust. 3 niniejszego Regulaminu, a także Kodeksu cywilnego, Prawa konsumenckiego oraz ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§22. [Zmiana Regulaminu]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Serwisu w dowolnym czasie.
 2. O zmianie Regulaminu administrator zawiadomi Użytkowników Zarejestrowanych wysyłając do nich zawiadomienie na podane adresy e-mail z 7- dniowym wyprzedzeniem, a także zamieszczając stosowną informację w Serwisie.
 3. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie względem danego Użytkownika Zarejestrowanego po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony. Akceptacja może nastąpić poprzez Środki Komunikacji Elektronicznej lub przez zaakceptowanie nowej treści Regulaminu na stronach internetowych Serwisu.
 4. Użytkownik nie akceptujący zmian w Regulaminie może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną/ poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 5. Usunięcie Profilu przez Użytkownika Zarejestrowanego jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§23. [Zakończenie i zmiana działalności]

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z
tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora

§24. [Wejście w życie]

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.